พยาบาล (Part time)

คุณ อรอุมา เหล่าเขตกิจ

คุณ กัลยา เชื้อเมืองพาน

คุณ อัจฉราวรรณ เมืองมีศรี

คุณ นิภาภรณ์ จันโทภาส

คุณ ธาดา พบบุญ

คุณ วริศา ศรีธนสาร

คุณ วลัยลักษณ์ สุภาคำ

คุณ หญิงสุดา หนูทอง