เจ้าหน้าที่ห้องไตเทียม

คุณ พรสวรรค์ เปี่ยมส้ม

คุณ วิไลวรรณ์ บุญชูศรี

คุณ เฉลี่ยว  เถื่อนวรรณา

คุณ สมใจ ดินฮูเซ็น

คุณ ปิยมาศ  ชุ่มสูงเนิน

คุณ เบญจวรรณ กล่ำนาค