ศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียง ตั้งสง่า

สาขาวิชา : โรคไต 


รางวัลที่เคยได้รับ 

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติกองทุนรัชดาภิเษกสมโภชประเภทอาจารย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2547

รางวัล “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2549 ,

รางวัลอายุรแพทย์ดีเด่นด้านวิชาการ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2552

   

ศาสตราจารย์นายแพทย์สมชาย เอี่ยมอ่อง

สาขาวิชา : โรคไต

   

ศาสตราจารย์นายแพทย์เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์

สาขาวิชา : โรคไต

 

 

 

ศาสตราจารย์นายแพทย์ยิ่งยศ  อวิหิงสานนท์

สาขาวิชา : โรคไต

 

 

 

ศาสตราจารย์นายแพทย์เถลิงศักดิ์   กาญจนบุษย์

สาขาวิชา : โรคไต 

รางวัลที่เคยได้รับ  

1) ISPD Young Investigator Award of the 9th Congress of the International Society of Peritoneal Dialysis 2001. Montreal, Canada 
2) นักวิจัยรุ่นเยาว์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ขจร ตีรณธนากุล

สาขาวิชา : โรคไต

 

 

 

อ.นพ.อัษฎาศ์ ลีฬหวนิชกุล

สาขาวิชา : โรคไต

 

 

 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ พิสุทธิ์ กตเวทิน

สาขาวิชา : โรคไต

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์

สาขาวิชา : โรคไต

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ ณัฐวุฒิ  โตวนำชัย

สาขาวิชา : โรคไต

 

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง ปวีณา สุสัณฐิตพงษ์

สาขาวิชา : โรคไต

 

อ.นพ.สดุดี พีรพรรัตน

สาขาวิชา : โรคไต

 

พญ.ปิยวรรณ กิตติสกุลนาม

สาขาวิชา : โรคไต

นพ.กวี ลิ่มบุตร

สาขาวิชา : โรคไต