dr.talerngsak  

ศ.นพ.เถลิงศักดิ์  กาญจนบุษย์

IMG 9005

และทีม PD

สาขาวิชาโรคไตฯให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่รับการบำบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตทางช่องท้อง ทั้งแบบธรรมดา (continuous ambulatory peritoneal dialysis) และแบบเปลี่ยนถ่ายน้ำยาโดยใช้เครื่อง (automated peritoneal dialysis) โดยทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และนักกำหนดอาหาร นอกจากนี้สาขาวิชาโรคไตของเรายังได้ทำการศึกษาวิจัยทางด้านการล้างไตทางช่องท้อง จนมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมาอย่างต่อเนื่อง และทั้งยังเป็นศูนย์ให้การฝึกอบรมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการล้างไตทางช่องท้อง และอบรมการวางสายเพื่อการล้างไตทางช่องท้องแก่แพทย์ ทั้งแพทย์ในประเทศไทยและแพทย์จากต่างประเทศ ที่มีความสนใจทำงานทางด้านการดูแลรักษาล้างไตทางช่องท้อง