Nattachai Srisawat

ผศ.นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์

IMG 8962

และทีม

 

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤตแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ลักษณะงาน และภารกิจหลักของงาน

 1. งานบริการ

                - พัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยไตวายฉับพลันในภาวะวิกฤตให้ครบวงจรและเทียบเท่า    

                   มาตรฐานสากล โดยนำวิธีการบำบัดทดแทนไตประสิทธิภาพสูงมาใช้ในการรักษาผู้ป่วย

                   ไตวายฉับพลันในภาวะวิกฤตที่จำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไต

                -  เป็นศูนย์กลาง และผู้นำในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านข้อมูลผู้ป่วย

                - เป็นศูนย์ฯในการฝึกอบรมแก่แพทย์ และพยาบาลที่สนใจในการดูแลผู้ป่วยไตวายฉับพลัน

                   ในภาวะที่จำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไต

 1. งานวิจัย

                 - พัฒนางานวิจัยการบำบัดทดแทนไตโดยใช้เทคนิคสมัยใหม่

                 - พัฒนาวิธีการตรวจหา ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (biomarkers)ในปัสสาวะ เพื่อวินิจฉัยภาวะไต                                

                    วายฉับพลันในภาวะวิกฤตตั้งแต่ในระยะแรก 

                 - มีผลงานวิจัย ซึ่งสอดคล้องไปกับยุทธศาสตร์ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้  และได้รับการตีพิมพ์ใน                              

                    วารสารทางการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

 1. งานข้อมูลสถิติ

                   มีฐานข้อมูลอุบัติการณ์ของภาวะไตวายฉับพลันในภาวะวิกฤต, ข้อมูลการวิจัย ฯลฯ ให้  เทียบเท่า มาตรฐานสากล

 

 1. งานสนับสนุนงานบริการ

                - เป็นศูนย์กลางการประสานงานทั้งภายในศูนย์ฯ และภายนอกศูนย์ฯ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นไปตาม

                  นโยบาย และแผนที่กำหนดไว้ ด้วยความสะดวกราบรื่น รวดเร็ว ถูกต้อง ดูแลเรื่องงานสารบรรณ ธุรการ การเงิน

                  วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ และอำนวยความสะดวกให้ผู้มาติดต่อ ทั้งแพทย์ ,พยาบาล ,ทีมวิจัย, คนไข้ และผู้มาติดต่อกับศูนย์ทุกคน

 1. โครงสร้างคณะกรรมการบริหารงานศูนย์ 

  critical care team

 1. โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง

 critical care team2

 

แผนงาน / โครงการในอนาคต 3-5 ปี ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสภากาชาดไทย

                ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤตได้พัฒนาการรักษาวิธีใหม่ร่วมกับหอผู้ป่วยวิกฤติ อันได้แก่

                -โครงการฟอกเลือดในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในกระแสโลหิต (blood purification in sepsis)  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และปรับปรุงให้การดูแล

                  ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต ได้ผลดียิ่งขึ้น   

                -โครงการนำ ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (biomarkers) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วย โดยทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยต่างๆดังกล่าว

                  และเป็นข้อมูลในการนำมาใช้ในอนาคต

                - โครงการคลีนิค Post AKI ซึ่งเป็นคลินิกหลังภาวะไตวายฉับพลันจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดูแลรักษาอย่างครบวงจรจากสหสาขาวิชาชีพ

                  ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และนักโภชนาการ เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้แบบองค์รวมทั้งในด้านการดูแลรักษาให้คำแนะนำ

                  เรื่องการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง และให้คำปรึกษาเรื่องโภชนาการที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตวายเรื้อรัง และยังสามารถพัฒนา

                  ต่อยอดในด้านงานวิจัยเพื่อหาแนวทางป้องกันการเกิดโรคไตวายเรื้อรังได้อีกด้วยโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในระยะเวลาที่ผ่านมา

              โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน

 1. โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์    ปีงบประมาณ 2556

                วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อเพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตให้ได้รับการบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย และถ่ายทอดความรู้ แก่บุคลากรที่มีความสนใจการดูแลผู้ป่วยไตวายฉับพลัน  พัฒนาองค์ความรู้ ในการดูแลผู้ป่วยไตวายฉับพลันให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพื่อให้ศูนย์ความเป็นเลิศทาง  การแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นแหล่งบริการทางวิชาการ  ที่สามารถผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะทางด้านโรคซับซ้อนที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากศูนย์ฯ จะได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านเพื่อ  สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 1. โครงการบำบัดทดแทนไตแบบไม่ต่อเนื่องแบบ Intermittent Hemodialysis and Sustained low efficiency dialysis ในหอผู้ป่วยวิกฤตนอกเวลาราชการ (SLED)

                วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไตวายฉับพลันในหอผู้ป่วยวิกฤต ด้วยวิธีการรักษาที่ทันสมัยและเหมาะสมที่สุด ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ผู้ป่วยสามารถลดระยะเวลาในการรอรับการรักษา, ลดปริมาณงานของพยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤต,  ลดต้นทุนค่ารักษาพยาบาล และเป็นการยกระดับการดูแลผู้ป่วยไตวายฉับพลันในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลต่อไป

 1. โครงการพัฒนาการบริหารงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยไตวายฉับพลันในภาวะวิกฤตให้ได้มาตรฐานระดับสากล ปีงบประมาณ 2557

                วัตถุประสงค์ของโครงการ:

                - เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้เครื่อง Integrated system ในการบำบัดทดแทนไต ซึ่งจะทำให้การดูแลผู้ป่วยไตวายฉับพลันได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาการรอคอย และได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

                - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีถูกต้อง แม่นยำ ลดภาวะแทรกซ้อน มีการนำตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (biomarker) มาใช้ประกอบการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายฉับพลัน ทั้งในด้านการวินิจฉัย การตัดสินใจในการเริ่ม การบำบัดทดแทนไต และการพยากรณ์โรค

                - เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลของผู้ป่วย มีการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ,ข้อมูลด้านสถิติซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ การทำงานวิจัย และพัฒนางานต่อไป

                - พัฒนางานค้นคว้าวิจัยที่เป็นแหล่งอ้างอิงได้ในระดับนานาชาติ เพื่อสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์  

และการพยาบาลโดยมุ่งหวังในการยกระดับการดูแลผู้ป่วยไตวายฉับพลันในประเทศไทยให้เข้าสู่มาตรฐานสากล

 1. 4. โครงการ จัดฝึกอบรมการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องให้แก่บุคคลภายนอก และเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโครงการอบรมระยะสั้น เรื่อง Advanced & Workshop Continuous Renal Replacement Therapy (CRRT)

                วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อนำนวัตกรรมทางการแพทย์ที่สามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ร่วมผลิตบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคซับซ้อน โดยมุ่งหวังในการยกระดับการดูแลผู้ป่วยไตวายฉับพลันในประเทศไทยให้เข้าสู่มาตรฐานสากล บุคลากรมีการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพการบริการให้ได้มาตรฐานระดับสากล

                5.โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยไตวายฉับพลันใภาวะวิกฤตให้มีความเป็นเลิศ ครบวงจร ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ชั้นสูง                ปีงบประมาณ 2558            วัตถุประสงค์ของโครงการ:  พัฒนาการวิธีการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายฉับพลันในหอผู้ป่วยวิกฤตให้ได้ผลดียิ่งขึ้นด้วยวิทยาการทางการแพทย์ชั้นสูง ทันสมัย ด้วยเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และมีความปลอดภัย ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพการรักษาพยาบาล พัฒนาองค์ความรู้งานค้นคว้า และงานวิจัย โดยมุ่งหวังในการยกระดับการดูแลผู้ป่วยไตวายฉับพลันในประเทศไทยให้เข้าสู่มาตรฐานสากล และมุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์กลางและผู้นำในแถบภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และข้อมูลด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลอุบัติการณ์ของภาวะไตวายฉับพลันในภาวะวิกฤต และข้อมูลวิจัยที่ครอบคลุมมากที่สุดในภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้                                          

                 

                โครงการวิจัย

 1. Determination of using novel biomarkers as an early marker for predicting AKI in leptospirosis patients. (โครงการศึกษาการใช้ตัวชี้วัดชีวภาพเพื่อทำนายภาวะไตวายฉับพลันในผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิส)
 2. Acute Kidney Injury in Intensive Care Unit Patients: Epidemiology and Outcome, A Prospective Multicenter Study (โครงการ เรื่องระบาดวิทยา และผลการรักษาภาวะไตวายเฉียบพลันในผู้ป่วยหนักในหอผู้ป่วยวิกฤต การศึกษาแบบไปข้างหน้าจากหลายสถาบัน)
 3. Early intervention with renal replacement therapy and the outcome of acute kidney injury (EARLY RRT trial) (การศึกษาการเริ่มการบำบัดทดแทนไตตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกกับการลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย ไตวายฉับพลัน)
 4. Protein Catabolic Rate in Patients with Acute Kidney Injury  Requiring Renal Support

(อัตราการสลายตัวของโปรตีนในผู้ป่วยไตวายฉับพลันที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต

 1. Immunomodulation of Regional Citrate Anticoagulation in Septic Acute Kidney Injury Requiring Continuoud Renal Replacement Therapy (การเปลี่ยนแปลงทางด้านอิมมูโนโลยีของเซลล์เม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องและใช้สารซิเตรทเป็นสารกันเลือดแข็งตัวเฉพาะที่)
 2. 6. Study using Neutrophil gelatinase associated lipocalin (Ngal) as a Kidney Injury Biomarker for the Leptospirosis associated Acute Kidney Injurymodel in C57BL/6 mice (การศึกษาใช้ตัวชี้วัดชีวภาพ นิวโทรฟิล จีเล็กทิเนส แอสโซซิเอทเต็ด ไลโปคาลิน ในการตรวจสอบภาวะไตวายฉับพลันในหนูเมาส์สายพันธุ์ C57BL/6 เนื่องจากโรคเลปโตสไปโรซิส)

                7.Incidence of acute kidney injury in abdominal laparoscopic surgery patients.(โครงการศึกษาอุบัติการณ์ของภาวะไตวายเฉียบพลันในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดท้องแบบส่องกล้อง)

                8.Assessment of renal function with serum cystatin c in critically illsurvivors from intensive care units (การประเมินการทำงานของไตด้วยชี้วัดชีวภาพ Cystatin-C ในผู้ป่วยที่รอดชีวิตออกจากหอผู้ป่วยวิกฤต)      

 1. 9. Efficacy of Polymyxin-B Hemoperfusion in Critically Ill Patientswith Severe Sepsis(ประสิทธิภาพของการกำจัดสารพิษด้วยวิธีโพลีมิกซินบี ฮีโมเพอร์ฟิวชั่นในผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต)

                10.อัตราการดูดซับยาเมอโรพีเนมระหว่างการกำจัดสารพิษด้วยวิธีโพลีมิกซินบี ฮีโมเพอร์ฟิวชั่นในผู้ป่วยวิกฤต ที่มีภาวะพิษเหตุติดเชื้อรุนแรง

 1. 11. Determinant the predictor response to renal nerve denervation (RNN) (โครงการวิจัยเพื่อหาตัวทำนายการตอบสนองต่อการรักษาโดยวิธี Renal Nerve Denervation ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาทางยา)

                12.โครงการวิจัยเรื่อง The Correlation between Body Composition Monitoring and Fluid Accumulation

                13.โครงการวิจัยเรื่อง esCCO as the predictor of intradialytic hypotension

 1. โครงการศึกษาเรื่องการเฝ้าระวังภาวะไตวายฉับพลันในผู้ป่วยที่ใช้ยาโพลีมิกซินอี(โคลิสติน) โดยการตรวจติดตามค่านิวโทรฟิลเจลาติเนส แอสโซซิแอท ไลโปคาลิน (เอนแกล)ในปัสสาวะ เทียบกับการตรวจติดตามค่าครีอะทินีนในเลือด