ศ.นพ.ชัญโญ  เพ็ญชาติ

                                   ผู้ริเริ่มก่อตั้ง หน่วยโรคไต  ฝ่ายอายุรศาสตร์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

หน่วยโรคไต  ฝ่ายอายุรศาสตร์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

 

 

1. ประวัติหน่วยงาน

ตึกธนาคารกสิกรไทยเปิดวันที่ 4 สิงหาคม 2512  เป็นอาคาร 3 ชั้น  ให้บริการผู้ป่วยโรคไตทั้งชาย-หญิง  

ผู้ริเริ่มก่อตั้ง คือ ศ.นพ.ชัญโญ  เพ็ญชาติ

พ.ศ.2521  เปลี่ยนแปลงการให้บริการ คือ ชั้น 1-2 เป็นหน่วยโรคไต  ชั้น 3 เป็น Ward พิเศษ    รับผู้ป่วยอายุรกรรมทั่วไป

พ.ศ.2534   ตึกธนาคารกสิกรไทยชั้น 1-2 เป็นหน่วยโรคไต  ชั้น 3 เป็นหน่วยปลูกถ่ายไขกระดูก

พ.ศ.2536   เปลี่ยนแปลงการนัดตรวจผู้ป่วยหลังผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากตึกธนาคารกสิกรไทยชั้น 2 ไปยังตึก ภปร.ชั้น 3

พ.ศ.2538   (2 สิงหาคม)  ผู้ป่วยหลังผ่าตัดปลูกถ่ายไตย้ายจากตึก กส.2 ไป admit ที่ตึกหลิ่มซีลั่นบน 3 วัน    แล้วจึงย้ายไป Ward พิเศษอื่นๆ

พ.ศ.2539   (มกราคม) หน่วยโรคไตเสนอโครงการพัฒนาการให้บริการรักษาโรคไตวายเรื้อรังด้วยการล้างไต (Chronic Hemodialysis) ต่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

                    (มิถุนายน) ผู้ป่วยหลังผ่าตัดปลูกถ่ายไตย้ายจากตึกหลิ่มซีลั่นบน ไป admit  ตึกวชิราวุธบน 3 วัน  แล้วจึงย้ายไป Ward พิเศษอื่นๆ

                    (กรกฎาคม)  เริ่มทำ HLA-cross matching ที่ศูนย์บริการโลหิต (เดิมตรวจที่ตึกอนันทมหิดล)

พ.ศ.2540    (20 มีนาคม) ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนการให้บริการการรักษาโรคไตวายเรื้อรังด้วยการล้างไต

                    (1 เมษายน) เริ่มบริหารการเงินด้วยการใช้ระบบเงินทุนหมุนเวียนกับผู้ป่วยที่มารับบริการในช่วงเวลาราชการ

                    (16 มิถุนายน) เปิดให้บริการนอกเวลาราชการระยะแรก ให้บริการเฉพาะวันจันทร์  และวันพฤหัสบดีแก่ผู้ป่วยจำนวน 6 ราย

                    (10 พฤศจิกายน) เปิดให้บริการเพิ่มวันอังคารและวันศุกร์

พ.ศ.2541-2542  ปรับปรุงตึกธนาคารกสิกรไทยชั้น 1-2 โดยเงินบริจาคเพื่อขยายการให้บริการ

พ.ศ.2543   (มิถุนายน)  ให้บริการ Acute Hemodialysis ตามหน่วยวิกฤติต่างๆ 

                    (มิถุนายน)  เปลี่ยนบริการตรวจผู้ป่วยนอกจากวันอังคารเป็นวันพุธ และแยก Clinic โรคไตภายหลังผ่าตัดปลูกถ่ายไต

                    (18 ตุลาคม)  เปิด Clinic ผู้ป่วยก่อนการปลูกถ่ายไตที่ตึก ภปร.ชั้น 3

พ.ศ.2544   (1 กรกฎาคม)  เปิดให้บริการโครงการระยะที่ 3 คือวันพุธ และวันเสาร์เช้า

พ.ศ.2546   (12 มีนาคม) ให้บริการวัด Vascular access flow ผู้ป่วยนอก

พ.ศ.2548  ให้บริการตรวจ Endotoxin ในระบบน้ำบริสุทธิ์

                    (5 เมษายน) ให้บริการโครงการระยะที่ 4 คือวันพุธบ่าย และวันเสาร์บ่าย

 

2. ประวัติผลงานหน่วย

พ.ศ.2507  ให้บริการ Hemodialysis ครั้งแรกในประเทศไทย

พ.ศ.2515  (3 มีนาคม)  ทำผ่าตัด Kidney Transplantation ครั้งแรกในประเทศไทย

พ.ศ.2525  ทำผ่าตัด Kidney Transplantation ครั้งที่ 2 หลังจากยุติการทำตั้งแต่ พ.ศ.2518   เนื่องจากปัญหาบางประการ

พ.ศ.2528  ให้บริการ CAPD ในผู้ป่วย Chronic Renal failure

พ.ศ.2530  เปิดให้บริการ CAPD ที่ กส.2 อย่างเป็นระบบ

พ.ศ.2530  เปิดสอนหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด (Fellow)

พ.ศ.2534  เริ่มทำ CVVH ในผู้ป่วยวิกฤติที่มีภาวะไตวาย 

พ.ศ.2541  (มิถุนายน)  ทำผ่าตัด Kidney Transplantation สามี-ภรรยา คู่แรก

พ.ศ.2542  (กรกฎาคม)  ทำผ่าตัด Kidney Transplantation  แบบ Biocompatable Blood group

พ.ศ.2543  (1 สิงหาคม) เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลไตเทียม 4 เดือน ปีละ 1 รุ่น

พ.ศ.2548  -  เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลไตเทียม 4 เดือน ปีละ 2 รุ่น (เมษายน 48) 

                   -  เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลผู้เชี่ยวชาญการดูแลผู้ป่วยไตวายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องหลักสูตร 3 เดือน

 

 

 

เจตจำนง 

“ปี พ.ศ. 2555 หน่วยโรคไต ร.พ.จุฬาลงกรณ์ เป็นที่หนึ่งในอาเซียน”ให้บริการผู้ป่วยอายุรกรรมโรคไต ที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และมีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 

 

- การให้การรักษาบำบัดทดแทนภาวะไตวาย (Renal Replacement Therapy) 

        ⦁ วิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) และการทำ Continuous Renal Replacement Therapy 

        ⦁ การล้างไตทางช่องท้อง (CAPD) 

        ⦁ การปลูกถ่ายไต (Kidney Transplantation)

 

- การตรวจเลือด และตรวจปัสสาวะทางห้องปฏิบัติการแก่ผู้ป่วยโรคไต

 

-  เป็นสถานที่ฝึกอบรม ค้นคว้าวิจัยโรคไตแก่แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดทั้ง 

  ในและนอกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ฝึกอบรมพยาบาลไตเทียม และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ