Oreo

Please wait...Critical Care

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต

  1. งานบริการ
 • พัฒนาการดูแลรักษาผู้ป่วยไตวายฉับพลันในภาวะวิกฤตให้ครบวงจรและเทียบเท่า มาตรฐานสากล โดยนำวิธีการบำบัดทดแทนไตประสิทธิภาพสูงมาใช้ในการรักษาผู้ป่วย ไตวายฉับพลันในภาวะวิกฤตที่จำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไต
 • เป็นศูนย์กลาง และผู้นำในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านข้อมูลผู้ป่วย
 • เป็นศูนย์ฯในการฝึกอบรมแก่แพทย์ และพยาบาลที่สนใจในการดูแลผู้ป่วยไตวายฉับพลัน ในภาวะที่จำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไต
  2. งานวิจัย
 • พัฒนางานวิจัยการบำบัดทดแทนไตโดยใช้เทคนิคสมัยใหม่
 • พัฒนาวิธีการตรวจหา ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (biomarkers)ในปัสสาวะ เพื่อวินิจฉัยภาวะไต วายฉับพลันในภาวะวิกฤตตั้งแต่ในระยะแรก
 • มีผลงานวิจัย ซึ่งสอดคล้องไปกับยุทธศาสตร์ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ และได้รับการตีพิมพ์ใน วารสารทางการแพทย์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
  3. งานข้อมูลสถิติ
 • มีฐานข้อมูลอุบัติการณ์ของภาวะไตวายฉับพลันในภาวะวิกฤต, ข้อมูลการวิจัย ฯลฯ ให้ เทียบเท่า มาตรฐานสากล
  4. งานสนับสนุนงานบริการ
 • เป็นศูนย์กลางการประสานงานทั้งภายในศูนย์ฯ และภายนอกศูนย์ฯ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นไปตามนโยบาย และแผนที่กำหนดไว้ ด้วยความสะดวกราบรื่น รวดเร็ว ถูกต้อง ดูแลเรื่องงานสารบรรณ ธุรการ การเงิน วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ และอำนวยความสะดวกให้ผู้มาติดต่อ ทั้งแพทย์ ,พยาบาล ,ทีมวิจัย, คนไข้ และผู้มาติดต่อกับศูนย์ทุกคน
  5.โครงสร้างคณะกรรมการบริหารงานศูนย์


  6.โครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง


 • แผนงาน / โครงการในอนาคต 3-5 ปี ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และสภากาชาดไทย ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤตได้พัฒนาการรักษาวิธีใหม่ร่วมกับหอผู้ป่วยวิกฤติ อันได้แก่ -โครงการฟอกเลือดในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในกระแสโลหิต (blood purification in sepsis) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และปรับปรุงให้การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต ได้ผลดียิ่งขึ้น -โครงการนำ ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (biomarkers) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วย โดยทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยต่างๆดังกล่าว และเป็นข้อมูลในการนำมาใช้ในอนาคต - โครงการคลีนิค Post AKI ซึ่งเป็นคลินิกหลังภาวะไตวายฉับพลันจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดูแลรักษาอย่างครบวงจรจากสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และนักโภชนาการ เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้แบบองค์รวมทั้งในด้านการดูแลรักษา ให้คำแนะนำเรื่องการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง และให้คำปรึกษาเรื่องโภชนาการที่ถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตวายเรื้อรัง และยังสามารถพัฒนาต่อยอดในด้านงานวิจัยเพื่อหาแนวทางป้องกันการเกิดโรคไตวายเรื้อรังได้อีกด้วย

  โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
 • 1. โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปีงบประมาณ 2556 วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อเพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตให้ได้รับการบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย และถ่ายทอดความรู้ แก่บุคลากรที่มีความสนใจการดูแลผู้ป่วยไตวายฉับพลัน พัฒนาองค์ความรู้ ในการดูแลผู้ป่วยไตวายฉับพลันให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพื่อให้ศูนย์ความเป็นเลิศทาง การแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นแหล่งบริการทางวิชาการ ที่สามารถผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เฉพาะทางด้านโรคซับซ้อนที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากศูนย์ฯ จะได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านเพื่อ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • 2. โครงการบำบัดทดแทนไตแบบไม่ต่อเนื่องแบบ Intermittent Hemodialysis and Sustained low efficiency dialysis ในหอผู้ป่วยวิกฤตนอกเวลาราชการ (SLED) วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไตวายฉับพลันในหอผู้ป่วยวิกฤต ด้วยวิธีการรักษาที่ทันสมัยและเหมาะสมที่สุด ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ผู้ป่วยสามารถลดระยะเวลาในการรอรับการรักษา, ลดปริมาณงานของพยาบาลในหอผู้ป่วยวิกฤต, ลดต้นทุนค่ารักษาพยาบาล และเป็นการยกระดับการดูแลผู้ป่วยไตวายฉับพลันในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลต่อไป
 • 3. โครงการพัฒนาการบริหารงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยไตวายฉับพลันในภาวะวิกฤตให้ได้มาตรฐานระดับสากล ปีงบประมาณ 2557 วัตถุประสงค์ของโครงการ: - เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้เครื่อง Integrated system ในการบำบัดทดแทนไต ซึ่งจะทำให้การดูแลผู้ป่วยไตวายฉับพลันได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาการรอคอย และได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีถูกต้อง แม่นยำ ลดภาวะแทรกซ้อน มีการนำตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (biomarker) มาใช้ประกอบการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายฉับพลัน ทั้งในด้านการวินิจฉัย การตัดสินใจในการเริ่ม การบำบัดทดแทนไต และการพยากรณ์โรค - เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลของผู้ป่วย มีการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ,ข้อมูลด้านสถิติซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ การทำงานวิจัย และพัฒนางานต่อไป - พัฒนางานค้นคว้าวิจัยที่เป็นแหล่งอ้างอิงได้ในระดับนานาชาติ เพื่อสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ และการพยาบาลโดยมุ่งหวังในการยกระดับการดูแลผู้ป่วยไตวายฉับพลันในประเทศไทยให้เข้าสู่มาตรฐานสากล
 • 1. Determination of using novel biomarkers as an early marker for predicting AKI in leptospirosis patients. (โครงการศึกษาการใช้ตัวชี้วัดชีวภาพเพื่อทำนายภาวะไตวายฉับพลันในผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิส)
 • 2. Acute Kidney Injury in Intensive Care Unit Patients: Epidemiology and Outcome, A Prospective Multicenter Study (โครงการ เรื่องระบาดวิทยา และผลการรักษาภาวะไตวายเฉียบพลันในผู้ป่วยหนักในหอผู้ป่วยวิกฤต การศึกษาแบบไปข้างหน้าจากหลายสถาบัน)
 • 3. Early intervention with renal replacement therapy and the outcome of acute kidney injury (EARLY RRT trial) (การศึกษาการเริ่มการบำบัดทดแทนไตตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกกับการลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย ไตวายฉับพลัน)
 • 4. Protein Catabolic Rate in Patients with Acute Kidney Injury Requiring Renal Support (อัตราการสลายตัวของโปรตีนในผู้ป่วยไตวายฉับพลันที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต
 • 5. Immunomodulation of Regional Citrate Anticoagulation in Septic Acute Kidney Injury Requiring Continuoud Renal Replacement Therapy (การเปลี่ยนแปลงทางด้านอิมมูโนโลยีของเซลล์เม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่องและใช้สารซิเตรทเป็นสารกันเลือดแข็งตัวเฉพาะที่)
 • 6. Study using Neutrophil gelatinase associated lipocalin (Ngal) as a Kidney Injury Biomarker for the Leptospirosis associated Acute Kidney Injurymodel in C57BL/6 mice (การศึกษาใช้ตัวชี้วัดชีวภาพ นิวโทรฟิล จีเล็กทิเนส แอสโซซิเอทเต็ด ไลโปคาลิน ในการตรวจสอบภาวะไตวายฉับพลันในหนูเมาส์สายพันธุ์ C57BL/6 เนื่องจากโรคเลปโตสไปโรซิส)
 • 7.Incidence of acute kidney injury in abdominal laparoscopic surgery patients.(โครงการศึกษาอุบัติการณ์ของภาวะไตวายเฉียบพลันในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดท้องแบบส่องกล้อง)
 • 8.Assessment of renal function with serum cystatin c in critically illsurvivors from intensive care units (การประเมินการทำงานของไตด้วยชี้วัดชีวภาพ Cystatin-C ในผู้ป่วยที่รอดชีวิตออกจากหอผู้ป่วยวิกฤต)
 • 9. Efficacy of Polymyxin-B Hemoperfusion in Critically Ill Patientswith Severe Sepsis(ประสิทธิภาพของการกำจัดสารพิษด้วยวิธีโพลีมิกซินบี ฮีโมเพอร์ฟิวชั่นในผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต)
 • 10.อัตราการดูดซับยาเมอโรพีเนมระหว่างการกำจัดสารพิษด้วยวิธีโพลีมิกซินบี ฮีโมเพอร์ฟิวชั่นในผู้ป่วยวิกฤต ที่มีภาวะพิษเหตุติดเชื้อรุนแรง
 • 11. Determinant the predictor response to renal nerve denervation (RNN) (โครงการวิจัยเพื่อหาตัวทำนายการตอบสนองต่อการรักษาโดยวิธี Renal Nerve Denervation ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาทางยา)
 • 12.โครงการวิจัยเรื่อง The Correlation between Body Composition Monitoring and Fluid Accumulation
 • 13.โครงการวิจัยเรื่อง esCCO as the predictor of intradialytic hypotension
 • 14. โครงการศึกษาเรื่องการเฝ้าระวังภาวะไตวายฉับพลันในผู้ป่วยที่ใช้ยาโพลีมิกซินอี(โคลิสติน) โดยการตรวจติดตามค่านิวโทรฟิลเจลาติเนส แอสโซซิแอท ไลโปคาลิน (เอนแกล)ในปัสสาวะ เทียบกับการตรวจติดตามค่าครีอะทินีนในเลือด